مشتریان گرامی آماده سازی سفارشات حاوی مغز گردو ، به دلیل تازه به تازه شکستن گردو ها حدود 3 تا 5 روز زمان می برد.