قیمت گردو تویسرکان

خرید گردو تازه، خوش‌خوراک و با کیفیت تویسرکان (یک‌دست و بدون مخلوطی)