آدرس: همدان، تویسرکان، سرکان، محله: پایین، کوچه سیدصالح، خیابان مطهری، پ 26
کد پستی: 6584116148
شماره تماس ثابت: 08134732135
شماره تماس همراه: 09183104687